คณะครูโรงเรียนเขื่อนภูมิพล

นางกฤษณา เมืองโคตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางนิวา กาวี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางเนาวรัตน์ ทุมวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายพงค์สุเรียน เขื่อนแก้ว
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0811107431
อีเมล์ : pongsurean2014@gmail.com

นางสาวิตรี หงษ์คง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นายอภิชาติ ขยันเกตุการณ์
ครูชำนาญการ

นางสาวชาริยา คำชู
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางรัตติกาล สุขพุ่ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุณิศา กันเมืองเวียง
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0862119366
อีเมล์ : sunisa_t1903@hotmail.com

นางพิมลพัฒน์ หล้ามูล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวพรพรรณ ออระพอ
ครูอัตราจ้าง

นายยงยุทธ ก๋องป๊ก
นักการภารโรง