ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนเขื่อนภูมิพล ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

โรงเรียนเขื่อนภูมิพลเดิมชื่อโรงเรียนชลประทานเขื่อนภูมิพลก่อตั้งโดยกรมชลประทาน เพื่อบริการบุตรหลาน ของข้าราชการพนักงานลูกจ้าง คนงาน ของกรมชลประทาน ที่มาทำงานก่อสร้างเขื่อนภูมิพล ได้มีโอกาสเรียนหนังสือ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2502 โดยได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถม ปีที่ 4 มีนักเรียน 237 คน ครู 7 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ของโครงการก่อสร้างเขื่อนทำหน้าที่บริหาร คือ นายจำลอง ศรีอรุณ ปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าของและครูใหญ่ นายดำเกิง หมีเทศปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการ ในปี 2505  มีนักเรียนเพิ่มขึ้นจึงได้ขยายอาคารเรียนเพิ่มอีก 3 ห้องเพื่อรองรับนักเรียนซึ่งเปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  จากนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนเจ้าของและผู้จัดการ โดยลำดับ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2507 การก่อสร้างเขื่อนภูมิพลได้เสร็จสิ้นลง  ทางโครงการเขื่อนภูมิพลได้ย้ายข้าราชการและเลิกจ้างคนงานจึงทำให้นักเรียนลดลง และกรมชลประทานได้โอนกิจการ ของโรงเรียนให้การไฟฟ้ายันฮีรับดำเนินการต่อเมื่อเดือนกันยายน 2507 และเมื่อบริหารจัดการศึกษาไปช่วงระยะเวลาหนึ่งจึงได้โอนโรงเรียนให้กับกระทรวงศึกษาธิการในรูปแบบการศึกษาประชาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2507 โดยจัดพิธีมอบในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2507โดยมีผู้แทนการไฟฟ้ายันฮีเป็นผู้มอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร.ต.ท.ระดม มหาศรานนท์ เป็นผู้รับมอบในนามกระทรวงศึกษาธิการ และได้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ตามพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่ได้พระราชทานให้ใช้เป็นชื่อเขื่อนภูมิพล นี้ด้วย ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2508ทางราชการได้ส่งข้าราชการครูมามาทำการสอน โดยมีนางทองปาน บุษผะศิริ ทำหน้าที่ครูใหญ่คนแรก มีเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา.

          ปี พ.ศ.2509 ได้โอนโรงเรียนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2510 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน งบประมาณ 65,000.-บาท ปี พ.ศ.2510 การไฟฟ้าเขื่อนภูมิพลสร้างโรงอาหารให้กับโรงเรียน 1 หลัง เป็นเงิน 30,000.-บาท ปี พ.ศ. 2514 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน งบประมาณ 120,000.-บาท ปี พ.ศ. 2516 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1ก จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน งบประมาณ 120,000.-บาท และส้วม 1 หลัง 5 ที่นั่ง งบประมาณ 12,000.-บาท ในปีการศึกษา 2520 ทางโรงเรียนได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากจำนวน 80,000.-บาท ปรับปรุงอาคารเรียนหลังที่ 2  ในปี พ.ศ.2520  นางทองปาน บุษผะศิริ ครูใหญ่ได้เสียชีวิต ทางจังหวัดจึงแต่งตั้งนายวินัย ฉิมชั้น รักษาการแทนครูใหญ่จนกว่าจะแต่งตั้งครูใหญ่มาใหม่ ในวันที่ 10 กันยายน 2520 ทางจังหวัดได้แต่งตั้งนายสุรพงษ์ ฉายวัฒนา มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2523 ได้โอนโรงเรียนไปสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2524 ได้ปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนให้เป็นอาจารย์ใหญ่ ทาง สปจ.ตาก ได้แต่งตั้งนายสุรพงษ์ ฉายวํฒนา จากครูใหญ่ให้เป็นอาจารย์ใหญ่ ในปี พ.ศ.2524 ทาง สปจ.ตาก ได้แต่งตั้งนายสุรพงษ์  ฉายวัฒนา ให้ไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอแม่ระมาด ทาง สปจ.ตาก จึงแต่งตั้งนายวินัย  ฉิมชั้น รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2524 และในวันที่ 16 มิถุนายน 2526 ทางสปจ.ตาก ได้แต่งตั้งนายวินัย  ฉิมชั้น เป็นอาจารย์ใหญ่ ปี พ.ศ. 2526 ทาง สปจ.ตาก ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/26  จำนวน 1 หลัง 5 ห้องเรียน งบประมาณ 1,000,000.-บาท เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2526 เสร็จเมื่อวันที่  2  เมษายน  2527 ปี พ.ศ. 2527 สปจ.ตาก ได้มีคำสั่งย้ายนายวินัย ฉิมชั้น ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านบ่อไม้หว่า สปอ.เมืองตาก จงตาก และในวันที่ 22 ธันวาคม 2527 ทาง สปจ.ตาก ได้แต่งตั้งนายประสิทธิ์  เจริญสุข ครูโรงเรียนเขื่อนภูมิพลเป็นอาจารย์ใหญ่ ปี พ.ศ.2535  สปจ.ตากได้มีคำสั่งย้ายนายประสิทธิ์ เจริญสุข ให้ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 สปอ.สามเงา และได้ย้ายนายสมบุญ ปันเงิน อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 สปอ.สามเงา มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเขื่อนภูมิพล เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2535  ในปี 2539 ทางโรงเรียนได้ต่อเติมอาคารเรียน สปช.105/26ชั้นล่างโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ และได้งบประมาณจากทางราชการปรับปรุงเป็นห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2542 โรงเรียนได้รับการปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนให้สูงขึ้นจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน สปจ.ตาก จึงได้เลื่อนให้นายสมบุญ ปันเงิน จากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ 7 กรกฎาคม 2547 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปฏิรูปการศึกษาจึงได้มีการยุบรวมโรงเรียนให้ไปอยู่กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 30 กันยายน 2550 นายสมบุญ ปันเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เกษียณอายุราชการ ทาง สพท.ตาก เขต 1 จึงได้แต่งตั้งนายอร่าม ถาน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 4 มกราคม2551 วันที่ 18  สิงหาคม 2553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการแยกเขตพื้นที่การศึกษาออกจากโรงเรียนมัธยมศึกษา จึงเปลี่ยนการเรียกชื่อจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 (สพป) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 30กันยายน 2555 นายอร่าม  ถาน้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เกษียณอายุราชการ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงได้แต่งตั้งให้นางประเทือง  วงษ์กาวิน ครูชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2555 และทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงได้แต่งตั้งนายอนันต์  ทะตา ผู้อำนวยโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนภูมิพล เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 จนถึงปัจจุบัน

          ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 375 คนมีจำนวนครู 15 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน ครูธุรการ 1 คน ครูจ้างสอน 2 คน และลูกจ้างชั่วคราวที่โรงเรียนจ้าง แม่ครัว 2  คน แม่บ้าน 1 คน