ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน   จำแนกตามชั้นเรียนและเพศ  ปีการศึกษา  2563

ข้อมูล  ณ  วันที่ 12  ธันวาคม  พ.ศ.2563

 

โรงเรียนเขื่อนภูมิพล  อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง  
ชาย หญิง รวม      
อนุบาล 1 7 4 11 1      
อนุบาล 2 9 9 18 1      
อนุบาล 3 16 24 40 2    
รวมอนุบาล 32 37 69 4  
ประถมศึกษาปีที่ 1 13 22 35 2      
ประถมศึกษาปีที่ 2 15 19 34 2      
ประถมศึกษาปีที่ 3 22 17 39 2      
ประถมศึกษาปีที่ 4 29 24 53 3      
ประถมศึกษาปีที่ 5 28 21 49 3      
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 25 40 2      
รวมประถมศึกษา 122 128 250 14        
               
รวม 154 165 319 18