ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 มิ.ย. 65 การสอนชดเชย
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล / ชุดนักเรียน โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
09 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล / ชุดนักเรียน โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
10 ก.พ. 64 รับการประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2563
รับการประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
22 ก.ย. 63 รับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2563
13 ม.ค. 63 รับการประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2562
รับการประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ปีการศึกษา 2562 รอบสุดท้าย ระดับประเทศ
24 ธ.ค. 62 ถึง 26 ธ.ค. 62 รับการประเมิน สมศ รอบที่ 4
รับการประเมิน สมศ รอบที่ 4
16 ต.ค. 62 ถึง 18 ต.ค. 62 กีฬาสีโรงเรียนเขื่อนภูมิพล
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล กำหนดจัดกิจกรรมแข่งกีฬาสีภายใน ในวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2562
15 ต.ค. 62 รับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
โรงเรียนเขื่อนภูมิพลรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
นักเรียนแต่งชุดนักเรียน ครูแต่งชุดข้าราชการ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
24 ส.ค. 59 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง เรื่อง การเฝ้าระวังและเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

18 ส.ค. 59 ถึง 25 ส.ค. 59 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
วันที่ 25 สิงหาคม  โรงเรียนเขื่อนภูมิพล จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
มีกิจกรรมมากมาย
08 ส.ค. 59 กิจกรรมวันภาษาไทย
โรงเรียนเขื่อนภูมิพลจัดกิจกรรมวันภาษาไทย ณ อาคารเกษม เขื่อนภูมิพล
ชุดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
21 ก.ค. 59 โครงการสนามจราจรเยาวชนเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย
ขนส่งจังหวัดตากจัดอบรมโครงการสนามจราจรเยาวชนเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย
นักเรียนชั้น ป.3-ป.6 ร่วมกิจกรรมะ วันที่ 21 ก.ค.59  ที่อาคารเกษม
นักเรียนใส่ชุดพละ ขนส่งจังหวัดตาก
30 มี.ค. 59 ถึง 01 เม.ย. 59 งานปิดกล่องชอล์คประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะครูโรงเรียนเขื่อนภูมิพล
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล งานวิชาการ
29 มี.ค. 59 ถึง 30 มี.ค. 59 กำหนดส่ง ปพ.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล งานวิชาการ
27 มี.ค. 59 ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดตาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดตาก งานวิชาการ
24 มี.ค. 59 ถึง 25 มี.ค. 59 กำหนดส่งคะแนนรวมแต่ละวิชา
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล งานวิชาการ
23 มี.ค. 59 งานปัจฉิมนิเทศอนุบาลชั้นปีที่๒ และชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่๖
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล งานวิชาการ
21 มี.ค. 59 ครูประจำรายวิชาส่งคะแนนให้ครูประจำชั้น ป.๑-ป.๕
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล งานวิชาการ
20 มี.ค. 59 ประกาศผลและมอบตัว ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐
อาคารเรือนรับรองอรุณเบิกฟ้า เขื่อนภูมิพล งานวิชาการ
15 มี.ค. 59 สอบการวัดความสามารถอ่านและเขียน ชั้นป.๑
ชุดนักเรียน งานวิชาการ
14 มี.ค. 59 ถึง 18 มี.ค. 59 กำหนดการสอบปลายภาคเรียนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ชั้นป.๑ -ป.๕
ชุดนักเรียน งานวิชาการ
14 มี.ค. 59 ถึง 15 มี.ค. 59 ครูประจำรายวิชาส่งคะแนนให้ครูประจำชั้น ป.๖
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล งานวิชาการ
09 มี.ค. 59 สอบ National Test ชั้นป.๓
การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ตรวจสอบกำกับดูแล และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ชุดนักเรียน งานวิชาการ
07 มี.ค. 59 ถึง 09 มี.ค. 59 กำหนดการสอบปลายภาคเรียนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ชั้นป.๖
ชุดนักเรียน งานวิชาการ
07 มี.ค. 59 ประกาศผลและมอบตัวระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล งานวิชาการ
06 มี.ค. 59 ถึง 10 มี.ค. 59 รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา๒๕๕๙ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล งานวิชาการ
03 มี.ค. 59 การสอบ LAS (Local Assessment System) ชั้นป.๒,ป.๔,ป.๕
ชุดนักเรียน งานวิชาการ
27 ก.พ. 59 การสอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สนามสอบโรงเรียนเขื่อนภูมิพล งานวิชาการ
27 ก.พ. 59 ถึง 03 มี.ค. 59 รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา๒๕๕๙ ระดับก่อนประถมศึกษา
เรือนรับรองอรุณเบิกฟ้า เขื่อนภูมิพล งานวิชาการ